Již 17 let s vámi
1312, 2018

Změny v legislativě chystané pro rok 2019

Nabízíme Vám přehled změn chystaných pro rok 2019:

1. Zálohy v roce 2019:

V roce 2019 bude průměrná mzda ve výši 32 699Kč (vypočteno základ 30156Kč * koeficient 1,0843Kč) Tato částka tedy ve srovnání s rokem 2018 narostla o 2720Kč.

  • Sociální pojištění:

Rozhodný příjem se zvyšuje na částku 3000Kč, jde o nový limit tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z toho vyplívá, že sociální pojištění se nebude odvádět při výši měsíčního příjmu do 2999Kč.

Rok 2018 2019
Maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 89 940 Kč 98 100 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 35 976 Kč 39 240 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7 495 Kč 8 175 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 998 Kč 3 270 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 189 Kč 2 388 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 876 Kč 955 Kč
Rozhodná částka pro VČ 71 950 Kč 78 478 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 6 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 138 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění *
2 500 Kč

3 000 Kč

  • Zdravotní pojištění:

Navýšení minimálního základu pro odvod ZP a to v rozmezí 800 Kč – 1500 Kč.

Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 297/2017Sb, stanovuje pro 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7540 Kč (pojistné z této částky je 1018 Kč), s účinností od 1. 1. 2020 vyměřovací základ platby pojistného státem ve výši 7903 Kč (pojistné z této částky bude 1067 Kč.

Dalším plánem je zvýšení limitu pro odvod pojistného u dohod o provedení práce, zvažovanou částkou je 11 500 Kč.

Rok 2018 2019
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 024 Kč 2 208 Kč

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-rok-2019


2. Náhrada mzdy 2019

Díky redukčním hranicím se bude tato náhrada, poskytována jak zaměstnavatelem, tak od ČSSZ, zvyšovat.

V současné době podle § 192 zákoníku práce platí poskytování v době prvních 14ti kalendářních dnů nemoci a od 15.tého dne je zaměstnanec zabezpečen prostřednictvím ČSSZ. Průměrný výdělek je upravován prostřednictvím redukčních hranic, které stanovuje § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. V roce 2019 budou vycházet z vyměřovacího základu roku 2017.

Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2018 175,00 Kč 262,33 Kč 524,20 Kč
Rok 2019 190,75 Kč 286,13 Kč 572,25 Kč

Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanovuje stejně jako výdělek pro pracovněprávní účely, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Neodpracuje-li zaměstnanec alespoň 21dnů, používá se výdělek pravděpodobný a to v souladu s § 356 zákoníku práce.

Postup výpočtu redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

První RH: 1 090 × 0,175 = 190,75 Kč

Druhá RH: 1 635 × 0,175 = 286,125 Kč

Třetí RH: 3 270 × 0,175 = 572,25 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. redukční hranice: 190,75 × 0,9 = 171,675 Kč

2. redukční hranice: (286,13 – 190,75) × 0,6 = 95,38 × 0,6 = 57,228 Kč

3. redukční hranice: (572,25 – 286,13) × 0,3 = 286,12 × 0,3 = 85,836 Kč

Částka vyšší než 3. redukční hranice se nezohledňuje.

Maximální upravený redukovaný základ: 171,675 + 57,228 + 85,836 = 314,739 Kč.

Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se zaokrouhlí na haléře, až za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Ve srovnání s rokem 2018 si zaměstnanec polepší na náhradě mzdy o několik korun a zruší-li se karenční doba, polepší si mnohem více.

Zrušení třídenní karenční doby

Dnešní podoba náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti byla zavedena v roce 2009, je vyplácena v prvních 14ti dnech (od 4. zmeškané směny nebo 25. zameškané hodiny)

Prvním čtením prošla novela zákona, která by měla tuto karenční dobu zrušit od roku 2019. Důvod k tomu je to, že v těchto třech dnech zůstává zaměstnanec bez prostředků s tím, že povinnost odvádět pojistné mu přesto stále zůstává. Aby si zaměstnanci alespoň nějak pomohli, vybírají si na krátkodobé nemoci řádnou dovolenou, což nejčastěji používají ti, kteří podléhají minimální mzdě (ve 2018 hodinově 73,20Kč)

Pro zaměstnavatele tento krok může znamenat nárůst nákladů v podobě navýšení výplat náhrad mezd, což už nyní někteří zaměstnavatelé řeší nabídkou sick days, možností práce z domu, je-li tomu pracovní náplň odpovídající.

Zdroj:https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-v-roce-2019-vzroste-od-ledna-mozna-od-cervence/

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/klady-a-zapory-zruseni-karencni-doby-zmena-se-dotkne-i-osvc/


3. Od 1. 1. 2019 změny v placení pojistného na sociální pojištění OSVČ:

Pojistné na nemocenské pojištění:

Od ledna 2019 se zvýší minimální měsíční základ pro výpočet pojistného na 6 000 Kč, minimální pojistné na NP za leden 2019 a následující měsíce bude 138 Kč namísto 115 Kč

  • -Zálohy jsou splatné od 1. do posledního dne daného měsíce: příklad - pojistné za březen je tak splatné od 1. do 31. března.
  • -Zálohy za prosinec 2018 se platí v termínu od 1. ledna do 21. ledna 2019 v částce 115 Kč
  • -Zálohy za leden 2019 se platí v lednu v termínu od 1. ledna do 31. ledna 2019 v částce 138 Kč

Za kalendářní měsíc, v němž se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, je pojistné na NP splatné ode dne přihlášení do konce následujícího měsíce: příklad - přihlášení od 5. dubna; pojistné za duben musí být zaplaceno od 5. dubna do 31.května, jinak nemocenské pojištění dnem 5. dubna nevznikne – nebylo-li pojistné zaplaceno v dubnu, v květnu by mělo být uhrazeno pojistné jak za duben, tak za květen ve výši alespoň 2 x 138 Kč, celkem tedy 276 Kč.

Důchodové pojištění:

Záloha je splatná od 1. do posledního dne daného měsíce: příklad - záloha za leden je splatná od 1. do 31.ledna.

Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila činnost, je záloha splatná ode dne zahájení činnosti do konce následujícího měsíce: příklad- zahájila-li činnost 10. března, záloha za březen je splatná od 10. března do 30. dubna; bude-li záloha za březen uhrazena po 30. dubnu, je dluh na záloze za období od 1. května penalizován.

Za prosinec 2018 nevzniká povinnost zaplatit zálohu, všechny částky, které budou zaplacené v lednu 2019 jako zálohy se budou považovat za zálohu na měsíc leden 2019. Za rok 2018 bude za 11 měsíců započteno 11 plateb záloh na pojistné, které se budou na přehledu za tento rok zúčtovávat s pojistným. Zálohu za prosinec může OSVČ zaplatit dobrovolně, a to po 20. prosinci 2018.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/34458

4. Zvýšení důchodů:

důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2019, se navýší takto:

a) základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč měsíčně

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje

Novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 191/2018 Sb., se od roku 2019 zvyšují o 1000 Kč důchody důchodcům, kteří před rokem 2019 dovršili věk 85 let. První splátka bude splatná od ledna 2019.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-rok-2019/

2811, 2018

Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018.

Na základě této novely tak nyní rejstříkový soud vede neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Pro úplnost uvádíme, že zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona.

Informace k této povinnosti, včetně formuláře k podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů, naleznete na www stránkách: https://issm.justice.cz/

Závěrem si dovoluji uvést, že zákon o veřejných rejstřících nestanovuje žádné sankce při nesplnění povinnosti k zápisu do evidence. Lze však předpokládat, že situace se bude vyvíjet a jeví se vhodné tuto povinnost splnit. Například z důvodu, že nesplnění této povinnosti by mohlo vést ke zvýšení rizika kontrol prováděných v souvislosti se zák. č. 253/2008 Sb., a zejména proto, že by mohlo být vykládáno i jako rozpor s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle kterého – při nedoložení údajů o skutečném vlastníkovi – by mohly dojít k automatickému vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

S pozdravem,
Martin Jaspar
jednatel společnosti JASPAR s.r.o.
19, 2018

Reference

REFERENCE

jsou asi pro každou firmu velice důležité a i pro tu naši účetní firmu, která hodně zasahuje do IT oblasti. Abyste dostali dobrou referenci a byli na trhu konkurenceschopní potřebujete několik věcí:

  1. kvalitní team, který je znaly, ochotný, přemýšlivý atd...
  2. Kvalitní a moderní technologie na kterých pracujete
  3. Příjemné pracovní prostředí pro Vás a Vaše klienty
  4. Vždy nabídnout něco na víc, být odlišný od konkurence... 

A To snad se nám daří, protože klienti přicházejí sami a to je známka toho, že něco děláte dobře a motivuje Vás to dělat ještě lépe.

 

224, 2018

Digitalizace procesů - Důvěryhodný Archiv

Důvěryhodný Archiv

Už máme za sebou první desítky instalací a dva roky používání. Tím můžeme odpovědně říct, že produkt je pro elektronické zpracování dokladů efektivní a náklady které jsou při provozu do systému vloženy, se firmě ihned vrací. Dochází tak vyšší přehlednosti a efektivitě při práci doklady napříč celou firmou.