71, 2020

účetní data a práce s doklady

Účetní data

Účetní data nejsou jen nástrojem pro zjištění částky odvodu DPH, ale hlavně nástrojem pro řízení, plánování a směřování firmy... 

Naučte se systematicky a pravidelně pracovat s daty, která máte ve svém účetnictví... Používejte je pro to, abyste měli ucelený přehled o své firmě, dovedli předvídat rizika, řídit peněžní toky a plánovat...

V každé firmě lze najít různé způsoby, jak nakládat s daty. Většinou se naše potřeby, každý měsíc opakují a můžeme si tak nastavit "naše reporty". To je něco, co je specifické pro naši firmu a co lze připravit tak, aby každý měsíc byly reporty automaticky generovány z účetních dat do srozumitelných a přehledných sestav, se kterými můžeme snadno pracovat. 

Ukázka reportů:


Práce s doklady

Nastavení procesního zpracovávání dokladů úzce souvisí se možností (či nemožností) řídit firmu...

Čím je firma větší, tím je nutné detailněji nastavit dokladovou strukturu, tu ve firmě zavést a poté jí dodržovat...

Převod dokladů z papírové podoby do digitální může být pro některé zaměstnance bolestivý, ale pro firmu užitečný... Nakonec všichni pracovníci přes počáteční odpor porozumí výhodám digitalizace...

Proces zpracování dokladů, byť existují rozdíly mezi jednotlivými stupni řízení, může být mocný nástroj pro budoucnost firmy....

1211, 2019

Novinky 11/2019

Přiznání k daním z příjmů za rok 2019 a výše daně a uplatňování paušálních výdajů:

 • Výše daně z příjmů fyzických osob: 15%
 • Výše daně z příjmů právnických osob: 19%

Uplatňování paušálních výdajů u DPFO 2019:

 • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč ročně) – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
 • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč ročně) – z příjmů z živnostenského podnikání,
 • 40 % (nejvýše 800 000 Kč ročně) – z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
 • 30 % (nejvýše 600 000 Kč ročně) – z příjmů z nájmu

EET bude rozšířena v květnu 2020

Na účtenkách je opět nutné uvádět daňové identifikační číslo (platí již od listopadu 2019)

Povinnost evidovat tržby bude rozšířena na zemědělce, pekaře, cukráře, řezníky, právníky, účetní, lékaře, kadeřnice, opraváře, řemeslníky, veterináře, atd.

Výjimku z EET budou mít drobní živnostníci s ročními výdělky do 600 tisíc Kč – zákon přináší možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu off-line (nutno podat oznámení o EET ve zvláštním režimu kvartálně + vystavovat účtenku z bločku, který je k vyzvednutí na FÚ).

Změny sazeb DPH

Dochází ke snížení sazeb DPH u kadeřnických a holičský služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva z 21% na 10%

Dochází ke snížení sazeb DPH u vodného a stočného z 15% na 10%

Dochází ke snížení sazeb DPH u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů taktéž na 10%

E-NESCHOPENKY OD 1. LEDNA 2020

od 1. ledna 2020 již bude plně funkční e-Neschopenka pro předávání informací o vzniku, průběhu a skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli

pro přihlašování zaměstnavatele na ePortál bude nutná datová schránka nebo NIA (národní identitní autorita)

lékař vytiskne pro pacienta pouze průkaz práce neschopného pojištěnce, neschopenku vystaví prostřednictví svého softwaru nebo přímo na ePortálu ČSSZ

zaměstnanec je povinen svého zaměstnavatele ne prodleně informovat o vzniku překážky v práci (doporučujeme zaměstnavatelům stanovit pravidla v jaké lhůtě, jakým způsobem a komu se vznik pracovní neschopnosti hlásí např. interním předpisem), zaměstnavatel již další informace zjistí po přihlášení do ePortálu ČSSZ

Změny v DPH při dodání zboží mezi jednotlivými státy EU (quick fixes)

do českého zákona je implementována nová evropská směrnice ohledně řetězových obchodů (zboží je přepraveno mezi dvěma státy EU, fakturace však nejde přímo od prvního prodávajícího na finálního kupujícího, ale přes jednoho nebo i více prostředníků, kteří si zboží v řetězci přeprodávají

v tomto případě se několik dodávek (faktur) pojí s jediným fyzickým pohybem zboží – je nutné přiřadit tuto jedinou přepravu jedné z dodávek, která bude jako dodání do jiného státu EU osvobozena od DPH (režim reverse charge), zatímco ostatní dodávky budou zdaněny DPH buď v zemi prvního prodávajícího, nebo v zemi finálního kupujícího

po novele bude rozhodující, kdo zajišťuje přepravu (prostředník)

povinnost dodavatele při kontrole finančnímu úřadu prokázat, že zboží bylo skutečně odesláno do jiného státu EU (CMR list, faktura za dopravu, doklady prokazující úhradu dopravy nebo potvrzení skladovatele v zemi určení zboží atd.)

1312, 2018

Změny v legislativě chystané pro rok 2019

Nabízíme Vám přehled změn chystaných pro rok 2019:

1. Zálohy v roce 2019:

V roce 2019 bude průměrná mzda ve výši 32 699Kč (vypočteno základ 30156Kč * koeficient 1,0843Kč) Tato částka tedy ve srovnání s rokem 2018 narostla o 2720Kč.

 • Sociální pojištění:

Rozhodný příjem se zvyšuje na částku 3000Kč, jde o nový limit tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z toho vyplívá, že sociální pojištění se nebude odvádět při výši měsíčního příjmu do 2999Kč.

Rok 2018 2019
Maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 89 940 Kč 98 100 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 35 976 Kč 39 240 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7 495 Kč 8 175 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 998 Kč 3 270 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 189 Kč 2 388 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 876 Kč 955 Kč
Rozhodná částka pro VČ 71 950 Kč 78 478 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 6 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 138 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění *
2 500 Kč

3 000 Kč
 • Zdravotní pojištění:

Navýšení minimálního základu pro odvod ZP a to v rozmezí 800 Kč – 1500 Kč.

Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 297/2017Sb, stanovuje pro 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7540 Kč (pojistné z této částky je 1018 Kč), s účinností od 1. 1. 2020 vyměřovací základ platby pojistného státem ve výši 7903 Kč (pojistné z této částky bude 1067 Kč.

Dalším plánem je zvýšení limitu pro odvod pojistného u dohod o provedení práce, zvažovanou částkou je 11 500 Kč.

Rok 2018 2019
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 024 Kč 2 208 Kč

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-rok-2019


2. Náhrada mzdy 2019

Díky redukčním hranicím se bude tato náhrada, poskytována jak zaměstnavatelem, tak od ČSSZ, zvyšovat.

V současné době podle § 192 zákoníku práce platí poskytování v době prvních 14ti kalendářních dnů nemoci a od 15.tého dne je zaměstnanec zabezpečen prostřednictvím ČSSZ. Průměrný výdělek je upravován prostřednictvím redukčních hranic, které stanovuje § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. V roce 2019 budou vycházet z vyměřovacího základu roku 2017.

Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2018 175,00 Kč 262,33 Kč 524,20 Kč
Rok 2019 190,75 Kč 286,13 Kč 572,25 Kč

Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanovuje stejně jako výdělek pro pracovněprávní účely, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Neodpracuje-li zaměstnanec alespoň 21dnů, používá se výdělek pravděpodobný a to v souladu s § 356 zákoníku práce.

Postup výpočtu redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

První RH: 1 090 × 0,175 = 190,75 Kč

Druhá RH: 1 635 × 0,175 = 286,125 Kč

Třetí RH: 3 270 × 0,175 = 572,25 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. redukční hranice: 190,75 × 0,9 = 171,675 Kč

2. redukční hranice: (286,13 – 190,75) × 0,6 = 95,38 × 0,6 = 57,228 Kč

3. redukční hranice: (572,25 – 286,13) × 0,3 = 286,12 × 0,3 = 85,836 Kč

Částka vyšší než 3. redukční hranice se nezohledňuje.

Maximální upravený redukovaný základ: 171,675 + 57,228 + 85,836 = 314,739 Kč.

Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se zaokrouhlí na haléře, až za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Ve srovnání s rokem 2018 si zaměstnanec polepší na náhradě mzdy o několik korun a zruší-li se karenční doba, polepší si mnohem více.

Zrušení třídenní karenční doby

Dnešní podoba náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti byla zavedena v roce 2009, je vyplácena v prvních 14ti dnech (od 4. zmeškané směny nebo 25. zameškané hodiny)

Prvním čtením prošla novela zákona, která by měla tuto karenční dobu zrušit od roku 2019. Důvod k tomu je to, že v těchto třech dnech zůstává zaměstnanec bez prostředků s tím, že povinnost odvádět pojistné mu přesto stále zůstává. Aby si zaměstnanci alespoň nějak pomohli, vybírají si na krátkodobé nemoci řádnou dovolenou, což nejčastěji používají ti, kteří podléhají minimální mzdě (ve 2018 hodinově 73,20Kč)

Pro zaměstnavatele tento krok může znamenat nárůst nákladů v podobě navýšení výplat náhrad mezd, což už nyní někteří zaměstnavatelé řeší nabídkou sick days, možností práce z domu, je-li tomu pracovní náplň odpovídající.

Zdroj:https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-v-roce-2019-vzroste-od-ledna-mozna-od-cervence/

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/klady-a-zapory-zruseni-karencni-doby-zmena-se-dotkne-i-osvc/


3. Od 1. 1. 2019 změny v placení pojistného na sociální pojištění OSVČ:

Pojistné na nemocenské pojištění:

Od ledna 2019 se zvýší minimální měsíční základ pro výpočet pojistného na 6 000 Kč, minimální pojistné na NP za leden 2019 a následující měsíce bude 138 Kč namísto 115 Kč

 • -Zálohy jsou splatné od 1. do posledního dne daného měsíce: příklad - pojistné za březen je tak splatné od 1. do 31. března.
 • -Zálohy za prosinec 2018 se platí v termínu od 1. ledna do 21. ledna 2019 v částce 115 Kč
 • -Zálohy za leden 2019 se platí v lednu v termínu od 1. ledna do 31. ledna 2019 v částce 138 Kč

Za kalendářní měsíc, v němž se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, je pojistné na NP splatné ode dne přihlášení do konce následujícího měsíce: příklad - přihlášení od 5. dubna; pojistné za duben musí být zaplaceno od 5. dubna do 31.května, jinak nemocenské pojištění dnem 5. dubna nevznikne – nebylo-li pojistné zaplaceno v dubnu, v květnu by mělo být uhrazeno pojistné jak za duben, tak za květen ve výši alespoň 2 x 138 Kč, celkem tedy 276 Kč.

Důchodové pojištění:

Záloha je splatná od 1. do posledního dne daného měsíce: příklad - záloha za leden je splatná od 1. do 31.ledna.

Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila činnost, je záloha splatná ode dne zahájení činnosti do konce následujícího měsíce: příklad- zahájila-li činnost 10. března, záloha za březen je splatná od 10. března do 30. dubna; bude-li záloha za březen uhrazena po 30. dubnu, je dluh na záloze za období od 1. května penalizován.

Za prosinec 2018 nevzniká povinnost zaplatit zálohu, všechny částky, které budou zaplacené v lednu 2019 jako zálohy se budou považovat za zálohu na měsíc leden 2019. Za rok 2018 bude za 11 měsíců započteno 11 plateb záloh na pojistné, které se budou na přehledu za tento rok zúčtovávat s pojistným. Zálohu za prosinec může OSVČ zaplatit dobrovolně, a to po 20. prosinci 2018.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/34458

4. Zvýšení důchodů:

důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2019, se navýší takto:

a) základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč měsíčně

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje

Novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 191/2018 Sb., se od roku 2019 zvyšují o 1000 Kč důchody důchodcům, kteří před rokem 2019 dovršili věk 85 let. První splátka bude splatná od ledna 2019.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-rok-2019/

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
2811, 2018

Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018.

Na základě této novely tak nyní rejstříkový soud vede neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Pro úplnost uvádíme, že zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona.

Informace k této povinnosti, včetně formuláře k podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů, naleznete na www stránkách: https://issm.justice.cz/

Závěrem si dovoluji uvést, že zákon o veřejných rejstřících nestanovuje žádné sankce při nesplnění povinnosti k zápisu do evidence. Lze však předpokládat, že situace se bude vyvíjet a jeví se vhodné tuto povinnost splnit. Například z důvodu, že nesplnění této povinnosti by mohlo vést ke zvýšení rizika kontrol prováděných v souvislosti se zák. č. 253/2008 Sb., a zejména proto, že by mohlo být vykládáno i jako rozpor s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle kterého – při nedoložení údajů o skutečném vlastníkovi – by mohly dojít k automatickému vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

S pozdravem,
Martin Jaspar
jednatel společnosti JASPAR s.r.o.
Zobrazit celý článek Skrýt celý článek