Již 17 let s vámi
103, 2014

Nejčastější chyby systému účetnictví a uzávěrkových operací

a) Vnitropodnikové směrnice

Vnitropodnikové směrnice - umožňují provést průkaznou volbu účetních metod či postupů, které jsou umožněny výše uvedenými účetními právními předpisy (např. způsob evidence zásob A či B, kalkulační vzorec pro oceňování zásob vlastní výroby, doba účetního odepisování jednotlivých druhů dlouhodobého majetku, stanovení pravidel pro časové rozlišování, atp.) Dále je to výrazný kontrolní nástroj, pomocí kterého je také dále možné efektivně naplánovat jednotlivé etapy tvorby účetní závěrky pro všechny zúčastněné (např. management, finanční oddělení, skladníky, atp.)

Vnitropodnikové směrnice účetních jednotek mají v praxi především tyto dva podstatné nedostatky: nekompletnost a neaktuálnost. Jedním ze základních principů účetnictví je jeho průkaznost, úplnost a správnost. Pro prokázání těchto parametrů by tedy měla společnost písemně shrnout pravidla, která si pro účetnictví stanovila právě do vnitropodnikových směrnic. Na základě nich pak může jak auditorovi, tak správci daně prokázat, že účetnictví a účetní závěrka je v souladu s platnými právními předpisy, věrně zobrazuje skutečnost a může tak případně vyvrátit pochybnosti u posouzení výše aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Proto je vhodné ošetřit vnitropodnikovými směrnicemi především oblasti: zásob, dlouhodobého majetku, časového rozlišení nákladů a výnosů, tvorby a rozpouštění rezerv, přepočtu majetku a závazků v cizích měnách na měnu českou, stravného, účtového rozvrhu, pravidel pro podpisové záznamy, oběhu účetních dokladů, inventarizace (dokladové a fyzické).

Pokud je podstatou činnosti účetní jednotky nákup a prodej zásob, pak by se měla tato skutečnost odrazit ve vnitropodnikových směrnicích společnosti, tj. měla by být oblast zásob ve směrnicích vždy podrobně popsána. Důvodem je skutečnost, že pokud u takového typu účetní jednotky nebude oblast zásob detailně ve směrnicích specifikována, může to znamenat výrazné snížení průkaznosti účetní závěrky a riziko z titulu nedostatečného nastavení kontrolního prostředí.

Text k zásobám by měl být koncipován především v těchto směrech:

1.popsání systému účtování o zásobách - tj. nákup, převod a prodej jednotlivých druhů zásob,

2.specifikace druhů účetních dokladů, které se k zásobám váží,

3.rozhodnutí o způsobu účtování zásob (A nebo B),

4.popsání principu účtování o vedlejších pořizovacích nákladech,

5.uvedení kalkulačního vzorce u zásob vytvořených ve vlastní režii,

6.popis systému a termínů inventarizace zásob,

7.% mank do normy u jednotlivých druhů zásob.

Zdroj: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2013/2, Ing. Jiří Hula, auditor

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
92, 2014

Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Výše minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na zdravotní pojištění je stanovena pro rok 2014 na 1.752 Kč, a to už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu OSVČ za rok 2013. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.


Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 752 Kč, musí počínaje zálohou za leden 2014 odvádět jako minimum 1.752 Kč. Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na osoby, za které je plátcem pojistného stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnanci a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Vyměřovacím základem u nich je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
131, 2014

Silniční daň za auto pro podnikání či jinou samostatně výdělečnou činnost

Zálohy na silniční daň

Zálohy i případný doplatek daně platíme na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde bydlíme.

Zálohy platíme čtyřikrát ročně během doby, kdy auto využíváme k podnikání:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.

Silniční daň - výpočet, sazby

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani - u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

Snížení silniční daně

Snížení uplatníme u vozidel, od jejichž první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Sazbu daně snížíme podle  § 6 Zákona o silniční dani.

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Zvýšení silniční daně

Sazbu zvýšíme o 25% u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo zahraničí do 31. 12. 1989.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
61, 2014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Platnost od 1.1.2014 - je základním předpisem soukromého práva, který není pouze náhradou starého občanského zákoníku zrušeného k 31.12.2013, ale také předpisem upravujícím oblasti soukromého práva řešené do 31.12.2013 předpisy stojícími mimo občanský zákoník.

Nový občanský zákoník např. upravuje spolky (náhrada úpravy sdružení dle zákona o sdružování občanů), bytové spoluvlastnictví (náhrada úpravy dle zákona o vlastnictví bytů) a také upravuje obchodní smluvní právo (odstranění duplicity, kdy do 31.12.2013 existuje vedle sebe úprava příkazní smlouvy podle starého občanského zákoníku a úprava mandátní smlouvy podle obchodního zákoníku.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek