Již 17 let s vámi
132, 2015

Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců i OSVČ je dostupnější

U projektu na podporu vzdělávání zaměstnanců se změnily podmínky a na příspěvek dosáhne více firem. Zaměstnavatelé mohou dostat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, OSVČ bez zaměstnanců na vzdělávací aktivity.

Finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců mohou získat zaměstnavatelé díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen „POVZ“). Začátkem února se u něj významně změnily podmínky a na příspěvek tak nově dosáhne více firem.

Cílem projektu, který probíhá již od prosince 2013, je podpora zaměstnavatelů nebo OSVČ, kterým se podařilo překonat hospodářskou krizi a kteří v současné době mají potenciál k rozvoji a prosperitě podniku, tedy k získávání nových zakázek či rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit.

O finanční příspěvek mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu růstu obratu podniku nebo dočasného mírného poklesu. Podporu mohou získat zájemci, jejichž meziroční pokles tržeb nepřesáhne 15 % (původně to bylo 5 %).

Další významnou změnou projektu POVZ je prodloužení délky jeho realizace o tři měsíce. Zaměstnavatelé si budou moci lépe rozvrhnout a naplánovat harmonogram vzdělávacích aktivit. Samotné vzdělávání zaměstnanců skončí nejpozději v září 2015. Do projektu se budou moci zapojit také ti, kteří nesplňovali původně nastavená pravidla.

Žádosti o příspěvek směřujte na úřad práce

Realizace projektu probíhá ve spolupráci s úřadem práce. O přiznání příspěvku a jeho výši rozhodují jeho krajské pobočky. Žádosti je třeba podat písemně na příslušná kontaktní pracoviště dle místa výkonu práce (nikoli podle sídla podniku). Zaměstnavatelé mohou v projektu získat:

  • úhradu nákladů na vzdělávací aktivity až do částky, kterou proplatili vzdělávacímu zařízení, a
  • příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance, a to až do výše 27 600 Kč měsíčně. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165 Kč při stanovené týdenní pracovní době (dle § 79 a § 80 zákoníku práce), v případě zkráceného pracovního úvazku (dle § 80 zákoníku práce) se maximální výše měsíčního příspěvku poměrně krátí. Příspěvek na mzdu se navíc sčítá, pokud je zaměstnanec navržen na více vzdělávacích aktivit v měsíci.

Zaměstnavatel může čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem za mzdové náklady i vzdělávací aktivitu). Žádosti je nutné předkládat v dostatečném časovém předstihu (nejméně čtyři až šest týdnů před zahájením vzdělávání). 

Při posuzování žádostí se bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, nebo zda bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance.

Zaměstnavatelé tedy v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání.

U OSVČ bez zaměstnanců bude příspěvek poskytnut pouze na vzdělávací aktivity.

Zájem o účast v projektu je značný. K 31. 12. 2014 se jej účastnilo 20 196 zaměstnanců z téměř tisícovky firem. Nejčastěji si zaměstnanci doplňují znalosti cizích jazyků nebo navštěvují odborně zaměřené kurzy (např. pro svářeče, obsluhu CNC strojů apod.).

Podrobnější informace o projektu naleznete na webových stránkách úřadu práce.


Zdroj: www.portal.pohoda.cz

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
201, 2015

Povinná elektronická komunikace se rozšířila

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze elektronicky - datovou zprávou:

  • přihlášky k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
  • řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
  • hlášení a vyúčtování

Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby jsou přípustné.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž Seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na  www.financnisprava.cz.

Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří. Například od počátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge a souhrnného hlášení.

Zdroj: Finanční správa

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
2212, 2014

PF 2015

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, 

dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku popřáli hodně pracovních i osobních úspěchů. 

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
2411, 2014

Vánoční dárky a kalendáře z pohledu daní

Vánoční dárky a kalendáře z pohledu daní

Vánoční dárky pro klienty

Trochu složitější je situace u vánočních dárků pro klienty společnosti. Zde se totiž zákony více přiklánějí k tomu, že  dary a reprezentace nejsou daňovým výdajem

Z praxe každý podnikatel ví, že obchody se mnohdy uzavírají při neformálních setkáních. Ať již u firemních obědů, na večírcích, nebo při setkáních u sportu či kultury. Také se mnohem lépe vyjednává, když je vzájemný obchodní vztah podpořen vhodným dárkem (neplést si s uplácením). 

Zde musím čtenáře zklamat – daňovým výdajem tyto náklady být nemohou, zákon je definuje přímo v ustanoveních o nedaňových výdajích v zákoně o daních z příjmů, resp. v nemožnosti uplatnění nároku na odpočet daně v zákoně o DPH. 

Existují však  výjimky, které zákaz daňově uznatelnosti a odpočtu DPH zmírňují. Většina podnikatelů ví, že hranicí pro uznatelnost je hodnota 500 Kč bez DPH za jeden předmět.

Zajímavé je ale srovnání textu obou zákonů, které se této oblasti týkají:

  • § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů: Za výdaje nelze uznat: „Výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.“
  • § 72 odst. 4 zákona o DPH:„Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).“
  • § 13 odst. 8 písm. c) zákona o DPH: Za dodání zboží se nepovažuje: Poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.“

Dá se tedy konstatovat, že u  DPH nemusíme u drobných vánočních dárků zkoumat, zda se jedná o reklamní či propagační předmět, který musí být opatřen názvem firmy, výrobku nebo služby. Zde si vystačíme s tím, že dárek je poskytnut v rámci ekonomické činnosti, což jistě kontakt s klientem splňuje. 

U daně z příjmů ale musíme ještě splnit podmínku, že se musí jednat o reklamní a propagační předmět a musí na sobě nést obchodní firmu, ochrannou známku nebo název propagovaného výrobku či služby. 

Bližší definice však chybí a je otázkou, zda např. u poradenské firmy bude lahev s vínem, na které bude etiketa s názvem firmy, uznatelným výdajem pro účely daně z příjmů, pokud lahev bude stát méně než 500 Kč bez DPH (podmínky DPH splňovat bude). Jde o reklamní a propagační předmět? Prezentuje víno podstatu poradenské činnosti? Stačí jen název firmy na etiketě? 

Jednoznačnou odpověď v zákoně nikde nenajdeme. Z praxe ovšem vím, že tolik oblíbené víno s etiketou firemního loga či značky výrobku je daňově uznatelné bez problému. Pokud by firma zvolila formu sektu, portského nebo např. whisky do 500 Kč bez DPH za lahev, nemusela by zde daňovou uznatelnost řešit – vše podléhá spotřební dani, takže není možné je za dar považovat pro účely daně z příjmů. Nárok na odpočet DPH by zde byl zachován, neboť souvislost se spotřební daní je podmínkou jen v zákoně o daních z příjmů.

Kalendáře

Dalším hojně poskytovaným darem v závěru roku jsou kalendáře. Pokud se na nich objeví logo společnosti, ochranná známka nebo název vyráběného (prodávaného) výrobku či služby, není problém kalendáře považovat za daňově uznatelný výdaj pro účely daně z příjmů a mít nárok na odpočet DPH (předpokladem je, že kalendář i s potiskem bude stát méně než 500 Kč bez DPH). 

Kdyby na kalendářích nebylo logo (firmy, ochranné známky nebo výrobku), nestal by se kalendář reklamním a propagačním předmětem z titulu daně z příjmů, ale zůstal by zachován nárok na odpočet DPH. U dražších variant vánočních dárků pro klienty, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500 Kč bez DPH, nepůjde o daňový výdaj s odpočtem DPH nikdy.

Zdroj: www.portal.pohoda.cz/

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek