201, 2015

Povinná elektronická komunikace se rozšířila

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze elektronicky - datovou zprávou:

  • přihlášky k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
  • řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
  • hlášení a vyúčtování

Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby jsou přípustné.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž Seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na  www.financnisprava.cz.

Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří. Například od počátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge a souhrnného hlášení.

Zdroj: Finanční správa

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
2212, 2014

PF 2015

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, 

dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku popřáli hodně pracovních i osobních úspěchů. 

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
2411, 2014

Vánoční dárky a kalendáře z pohledu daní

Vánoční dárky a kalendáře z pohledu daní

Vánoční dárky pro klienty

Trochu složitější je situace u vánočních dárků pro klienty společnosti. Zde se totiž zákony více přiklánějí k tomu, že  dary a reprezentace nejsou daňovým výdajem

Z praxe každý podnikatel ví, že obchody se mnohdy uzavírají při neformálních setkáních. Ať již u firemních obědů, na večírcích, nebo při setkáních u sportu či kultury. Také se mnohem lépe vyjednává, když je vzájemný obchodní vztah podpořen vhodným dárkem (neplést si s uplácením). 

Zde musím čtenáře zklamat – daňovým výdajem tyto náklady být nemohou, zákon je definuje přímo v ustanoveních o nedaňových výdajích v zákoně o daních z příjmů, resp. v nemožnosti uplatnění nároku na odpočet daně v zákoně o DPH. 

Existují však  výjimky, které zákaz daňově uznatelnosti a odpočtu DPH zmírňují. Většina podnikatelů ví, že hranicí pro uznatelnost je hodnota 500 Kč bez DPH za jeden předmět.

Zajímavé je ale srovnání textu obou zákonů, které se této oblasti týkají:

  • § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů: Za výdaje nelze uznat: „Výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.“
  • § 72 odst. 4 zákona o DPH:„Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).“
  • § 13 odst. 8 písm. c) zákona o DPH: Za dodání zboží se nepovažuje: Poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.“

Dá se tedy konstatovat, že u  DPH nemusíme u drobných vánočních dárků zkoumat, zda se jedná o reklamní či propagační předmět, který musí být opatřen názvem firmy, výrobku nebo služby. Zde si vystačíme s tím, že dárek je poskytnut v rámci ekonomické činnosti, což jistě kontakt s klientem splňuje. 

U daně z příjmů ale musíme ještě splnit podmínku, že se musí jednat o reklamní a propagační předmět a musí na sobě nést obchodní firmu, ochrannou známku nebo název propagovaného výrobku či služby. 

Bližší definice však chybí a je otázkou, zda např. u poradenské firmy bude lahev s vínem, na které bude etiketa s názvem firmy, uznatelným výdajem pro účely daně z příjmů, pokud lahev bude stát méně než 500 Kč bez DPH (podmínky DPH splňovat bude). Jde o reklamní a propagační předmět? Prezentuje víno podstatu poradenské činnosti? Stačí jen název firmy na etiketě? 

Jednoznačnou odpověď v zákoně nikde nenajdeme. Z praxe ovšem vím, že tolik oblíbené víno s etiketou firemního loga či značky výrobku je daňově uznatelné bez problému. Pokud by firma zvolila formu sektu, portského nebo např. whisky do 500 Kč bez DPH za lahev, nemusela by zde daňovou uznatelnost řešit – vše podléhá spotřební dani, takže není možné je za dar považovat pro účely daně z příjmů. Nárok na odpočet DPH by zde byl zachován, neboť souvislost se spotřební daní je podmínkou jen v zákoně o daních z příjmů.

Kalendáře

Dalším hojně poskytovaným darem v závěru roku jsou kalendáře. Pokud se na nich objeví logo společnosti, ochranná známka nebo název vyráběného (prodávaného) výrobku či služby, není problém kalendáře považovat za daňově uznatelný výdaj pro účely daně z příjmů a mít nárok na odpočet DPH (předpokladem je, že kalendář i s potiskem bude stát méně než 500 Kč bez DPH). 

Kdyby na kalendářích nebylo logo (firmy, ochranné známky nebo výrobku), nestal by se kalendář reklamním a propagačním předmětem z titulu daně z příjmů, ale zůstal by zachován nárok na odpočet DPH. U dražších variant vánočních dárků pro klienty, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500 Kč bez DPH, nepůjde o daňový výdaj s odpočtem DPH nikdy.

Zdroj: www.portal.pohoda.cz/

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
2710, 2014

Podnikající fyzické osoby čekají v roce 2015 změny.

Podnikáním (příjmem ze samostatné činnosti) bude nově podle § 7 odst. 1zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podle § 6 ZDP:

- příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

- příjem ze živnostenského podnikání,

- příjem z jiného podnikání (neuvedeného v předchozích dvou bodech), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,

- podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Příjmem ze samostatné činnosti je dále podle § 7 odst. 2 ZDP:

- příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

- příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

- příjem z výkonu nezávislého povolání.

Paušální výdaje

Dobrá zpráva je, že  procenta paušálních výdajů se měnit nebudou. Nově by však měla být omezena maximální výše paušálních výdajů u všech procentních sazeb. Ne pouze u 40% a 30%, jak tomu bylo doposud. Omezení by mělo vycházet z maximálního ročního příjmu (tržby) 2.000.000 Kč.

Maximální výše paušálních výdajů by pak činila:

- 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného – maximálně 1.600.000 Kč,

- 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného – maximálně 1.200.000 Kč,

- 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů podle § 7 odst. 2 písm. a) – maximálně 800.000 Kč,

- 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – maximálně 600.000 Kč.

Slevy na dani

Špatnou zprávou je, že  i nadále zůstává nemožnost uplatnění slevy na dani na vyživovanou manželku/manžela a daňového zvýhodnění na děti u podnikatelů, kteří si uplatňují paušální výdaje. Naopak dobrou zprávou je, že si tito podnikatelé stále mohou uplatňovat slevu na poplatníka.

Změna však nastává u  pracujících důchodců, vrací se jim zpět sleva na dani na poplatníka. Slevu si budou moci uplatnit všichni starobní důchodci, ať podnikající, zaměstnanci, nebo ti, kteří mají jiné zdanitelné příjmy.

Daňové zvýhodnění na děti

Změny čekají také poplatníky, kteří mají více dětí. Daňové zvýhodnění na první dítě se nemění, zůstává ve výši 1.117 Kč měsíčně (13.404 Kč ročně), na druhé dítě by si měli nově poplatníci uplatnit 1.317 Kč měsíčně a na třetí a každé další dítě dokonce 1.417 Kč měsíčně.

Podmínky spojené s uplatněním daňového zvýhodnění zůstávají nezměněné. Může si je uplatňovat pouze jeden z rodičů, děti musí žít ve společné domácnosti. Osoba uplatňující si daňové zvýhodnění musí dosahovat příjmů ve výši alespoň poloviny minimální mzdy.

Zvýhodnění si nemůže uplatnit podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje. Nemění se ani hranice pro vyplacení daňového bonusu, minimálně 100 Kč a maximálně 60.300 Kč ročně. Nově se plánuje také sleva „na školku“, která by měla být ve výši minimální mzdy.

Na závěr nutno podotknout, že připravované změny se týkají zdaňovacího období roku 2015, projeví se tedy až v daňovém přiznání, které budeme podávat začátkem roku 2016. Daňového přiznání za rok 2014, které budeme podávat v roce 2015, se tedy tyto změny ještě nedotknou.

Zdroj: www.portal.pohoda.cz/

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek