Daňový balíček 2023

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 14. 12. 2022
0

Sněmovna schválila s účinností od 1. ledna 2023 daňový balíček, který přinese řadu změn.

 

Hranice pro povinnou registraci k DPH se zvyšuje

Nově se k dani z přidané hodnoty nemusí registrovat podnikatelé, jejichž obrat za dvanáct po sobě následujících měsíců nepřesáhl dva miliony korun. Ačkoli nové limity budou platit od 1.1.2023, novela zákona obsahuje přechodná ustanovení, jejich účinnost nastala 3.12.2022. Ta se týkají podnikatelů, kteří dosáhli v listopadu nebo prosinci 2022 hranice 1 milion korun, ale nepřesáhli hranici 2 miliony korun. Ti  už nemají povinnost se k DPH registrovat. Pokud registraci přesto odeslali, nebude ji finanční úřad akceptovat. Nicméně pro ně zůstává možnost stát se plátcem DPH, ale musí správci po odeslání přihlášky, svůj úmysl potvrdit.

Do pěti dní od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tedy do 8.12.2022, byla možnost požádat správce daně o zrušení plátcovství DPH. Pro ty, kteří tuto možnost využili, platí, že přestávají být plátci DPH v den následující po dni doručení rozhodnutí do datové schránky, nejdříve však dne 1.1.2023. Pokud jste lhůtu do 8.12. 2022 nestihli, můžete požádat o zrušení po 1.1.2023.

V této souvislosti ještě upozorňujeme na skutečnost, že při zrušení plátcovství DPH je třeba vrátit poměrnou část DPH uplatněné u nehmotného majetku, drobného hmotného majetku a zásob.

 

Tři pásma paušální daně

Paušální daň známe už z roku 2021. Znamená, že poplatník posílá pouze jednu souhrnnou platbu, která slouží jako sociální pojištění, zdravotní zabezpečení a daň z příjmu.

Cílem finanční správy bylo ulevit zejména drobným podnikatelům s administrativní zátěží. Neznamená to ale, že není třeba nic evidovat. Podnikatel je povinen vést alespoň evidenci o výnosech nebo příjmech, které mu vstupují do obratu, aby mohl správně posoudit, zda splňuje všechny podmínky pro vstup a setrvání v paušální dani. Doporučujeme uchovávat i doklady prokazující náklady (pokud by nebyly zanedbatelné), pro případ, že by v průběhu zdaňovacího období podnikatel podmínky porušil a byl povinen podat daňové přiznání.

Registraci k paušální dani je třeba odeslat správci daně do 10. dne rozhodného zdaňovacího období, promeškání této lhůty nelze nijak napravit. Pro rok 2023 je lhůta 10.1.2023.

Aby mohl podnikatel vstoupit do paušální daně, nesmí být plátce DPH, nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti, nesmí mít další příjmy, například ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu nebo investic ani další příjmy, které by přesáhly v roce 2023 částku 50 tisíc korun. Příjmy ze samostatné činnosti nesmí být  vyšší jak 2 mil  Kč.

Pokud podnikatel využije paušální daň, jako způsob zdanění příjmů, přijde o možnost využít například slevu na manželku, daňové zvýhodnění na děti, odpisy majetku, ztrátu minulých let, úroky z hypoték, příjmy a výdaje nelze rozdělovat v rámci spolupracujících osob apod. Proto je třeba pečlivě zvážit, kdy se vstup do paušální daně opravdu vyplatí.

 

Od 1.1. 2023 se paušální daň rozšiřuje na 3 pásma:

 1. Pásmo je pro příjem do 1 milionu korun a záloha je ve výši 6 208 Kč/měsíčně
 2. Pásmo je pro příjem do 1,5 milionu korun a záloha je ve výši 16 tisíc Kč/měsíčně
 3. Pásmo je pro příjem do 1,5 až 2 miliony korun a záloha je ve výši 26 tisíc Kč/měsíčně

Jednotlivá pásma jsou spjatá s výší výdajového paušálu, který by mohl podnikatel uplatnit, kdyby se rozhodl pro uplatnění výdajového paušálu.

 1. Pásmo
  • do výše 1 milion korun bez ohledu na to, z jaké činnosti příjmy plynou,
  • do výše 1,5 milionu korun, pokud alespoň 75% příjmů tvoří příjmy z činnosti, u které lze uplatnit výdaje 80% nebo 60% z příjmu,
  • do výše 2 milionů korun, pokud alespoň 75% příjmů tvoří příjmy z činnosti, u které lze uplatnit výdaje 80% z příjmu.
 2. Pásmo
  • do výše 1,5 milionu korun bez ohledu na to, z jaké činnosti příjmy plynou,
  • do výše 2 milionů korun, pokud alespoň 75% příjmů tvoří příjmy z činnosti, u které lze uplatnit výdaje 80% nebo 60% z příjmu.
 3. Pásmo
  • do výše 2 milionů korun bez ohledu na to, z jaké činnosti příjmy plynou.

 

Mimořádné odpisy

V rámci novely došlo k prodloužení možnosti využít mimořádné odpisy pro majetek pořízený od 1.1.2022 a zařazený v první nebo druhé odpisové skupině. Pravidla odepisování zůstávají stejná jako je známe pro majetek pořízený od 1.ledna 2020.

Majetek zařazený v první odpisové skupině lze tedy odepsat do 100% ceny rovnoměrně za 12 měsíců namísto standardních tří let, majetek zařazený do druhé skupiny lze odepsat za 24 měsíců místo pěti let. Přičemž v prvních 12ti měsících se odepíše 60% vstupní ceny a v následujících 12ti měsících 40% vstupní ceny.

Zvolit mimořádné odepisování je možnost, nikoli povinnost. Platí pravidlo, že mimořádné odpisy nelze přerušit a poplatník, který je využije, musí být prvním odepisovatelem.

 

Sníží se sankce u kontrolního hlášení

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

 1. 1 000 Kč pokud jej podnikatel podá dodatečně bez vyzvání správce daně
 2. 10 000 Kč pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce vyzval
 3. 30 000 Kč pokud nepodá následné KH dle výzvy správce
 4. 50 000 Kč pokud nepodá KH ani v náhradní lhůtě

Aktuálně je automaticky odpuštěna jedna pokuta ve výši 1 000 Kč jedenkrát v roce, bez nutnosti žádat správce o odpuštění pokuty. Od roku 2023 bude nově odpuštěna také jedna pokuta ve výši 10 000 Kč u OSVČ a společností s ručením omezeným, které mají jediného společníka fyzickou osobu.

Také se upravuje lhůta pro reakci na výzvu správce daně. Zatímco do konce roku 2022 je nutné reagovat na výzvu do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy, v roce 2023 se lhůta prodlužuje na 17 kalendářních dní. Lhůta 5 pracovních dnů zůstává jen pro jiné způsoby doručování než do datové schránky.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *