Postřehy z posledního zpracování účetních závěrek

RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 9. 5. 2024
0

2. května pro právnické a fyzické podnikající osoby, které nemají audit nebo nevyužívají odkladu podání formou daňového poradce, skončila lhůta pro elektronické podání daňového přiznání za rok 2023.

V účetní kanceláři Jaspar se většina podání týkala právnických osob, tedy (podvojného) účetnictví. V dnešním článku pro vás stručně shrneme postřehy, které z letošních závěrek máme.

 

Před přípravou přiznání řešíme inventarizace účtů

Pro pochopení všech souvislostí z článku je třeba si uvědomit, že před sestavením závěrky a daňového přiznání by měly probíhat inventury účtů. Ty je možné sestavit jen ve chvíli, kdy v účetnictví jsou zadány všechny prvotní doklady (tedy bankovní výpisy, faktury, pokladny, interní doklady atp.).

 

K pohybům v bance musí být doklady

U některých společností jsme narazili na problém, že bankovní pohyby k sobě neměly titul, jinak řečeno podklad. Je tedy zapotřebí se domluvit, zda je v silách společnosti doklady dohledat nebo budou dané výdaje nedaňovým nákladem.

 

Každá účetní operace zachycena na dvou účtech

Další problém byl, že společnost (respektive zodpovědní zástupci) nevěděli, z čeho se skládají zůstatky účtů. Podvojné účetnictví funguje na principu podvojných zápisů. Každá účetní operace je tedy zachycena na dvou účtech, „na levé straně Má dáti a na pravé Dal“. Každá položka na jednom z těchto účtů je spárovaná s údajem na druhém účtu.

Díky tomuto principu je snadné provést kontroly a vše musí do haléře souhlasit. Samozřejmě vznikají chyby, ale ty pravidelnou kontrolou rychle odhalíme. Měli bychom tedy vědět, z čeho se zůstatky na účtech skládají. Uveďme si pár příkladů:

  • Kniha pohledávek, tedy neuhrazených vydaných faktur, musí sedět s účtem 311 – Odběratelé. Seznam neuhrazených přijatých faktur, závazků, musí souhlasit s účtem 321 – Dodavatelé.
  • Pokud je firma plátcem DPH, přiznání k DPH musí souhlasit s účtem 343.
  • Pokud má zaměstnance, rekapitulace mezd za poslední měsíc roku navazuje na účty 33 – Zúčtování se zaměstnanci, atd.

Může se stát, že jsou důvody pro inventarizační rozdíl. Musíte je však být schopni vysvětlit a zdokladovat.

Díky kontrole dokladů a inventarizacím účtů se vyhneme tomu, že by nám chyběly náklady nebo výnosy. Případně tomu, že bychom opomněli zaplatit nějakou daň, odvod na pojišťovnu.

 

Pozor na účtování bankovních úvěrů

Další oblastí s potenciálními problémy jsou bankovní úvěry, které využívá mnoho společností. Tyto závazky, nejčastěji zachycené na účtech 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím nebo 23 – Krátkodobé úvěry, musí souhlasit se zůstatky na výpisech z úvěrových účtů. Tak jsme schopni zkontrolovat, že máme správně zaúčtovanou jistinu úvěru a příslušenství (tedy poplatky a úroky).

 

Opakující se náklady

Při řešení závěrek a přiznání u našich klientů jsme se také setkali s tím, že v účetnictví nebyly zaúčtovány všechny pravidelné platby. Je dobré si zkontrolovat, že máte 12x zaúčtovaný nájem, faktury za od telefonních operátorů, provize… Zároveň si zkontrolujeme i to, že jsou tyto položky uhrazené.

 

Nešťastná nedokončená výroba

Chyby se často objevovaly na účtech 12 – Zásoby vlastní výroby, konkrétně na účtu 121 – Nedokončená výroba. Jeden příklad za všechny: Účetní jednotce v roce 2023 vznikly náklady, které nebylo možné v témže roce vyfakturovat, popřípadě převést na sklad výrobků. Stává se to obvykle proto, že nebyly provedeny veškeré práce a dílo, výrobek či zakázka nebyly ukončeny. Hodnota těchto nákladů představuje v účetnictví hodnotu nedokončené výroby a je povinnost ji zahrnout do zásob (do zásob vlastní výroby).

 

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Je zapotřebí si uvědomit, že zaúčtování nákladů a výnosů musí proběhnout v období, se kterým věcně a časově souvisí. Výnosy účtujeme do období, ve kterém vznikly, a k nim přiřazujeme náklady. Pokud náklady vzniknou dříve, než je konečná fakturace, musíme je časově ošetřit.

 

Účtování manka a škod

Poslední, co bychom zmínili, byly chyby v účtování mank a škod. Účetní jednotky musí poskytovat věrný obraz o stavu majetku a závazků. Pokud stav majetku neodpovídá skutečnosti, je třeba o tomto nesouladu účtovat. A hlavně – mít na paměti daňový aspekt. Zákon o dani z příjmů v §25 říká, že nelze za výdaje (náklady) uznat manka a škody přesahující náhradu. Nebyl by to zákon, aby neměl výjimku. §24 odst.2 písm. I) uvádí za daňově uznatelné škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo například škody způsobené podle tvrzení policie neznámým pachatelem.

 

Účetní závěrky musí do rejstříku

A ještě jedno upozornění, které se týká pouze těch účetních jednotek, jež jsou zapsány ve veřejném rejstříku a podle zákona o účetnictví mají povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin. Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od schválení příslušným orgánem a ověření auditorem a současně nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne, tedy zpravidla do 31.12. následujícího kalendářního roku. Například závěrka za rok 2023 nejpozději do 31.12.2024. Pokud byste nesplnili tuto povinnost, může vám být uložena pokuta až ve výši 3 % z celkové hodnoty aktiv společnosti. Dlouhodobé neplnění této povinnosti pak může vést k rozhodnutí soudu o zrušení společnosti (zpravidla z cizího podnětu).

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *