1.10.2023 byla schválena novela Zákoníku práce. Pozor, přináší významné změny!

PERSONALISTIKA / 9. 11. 2023
0

1. oblast změn: dohody o provedení práce

Řada změn se týká dohod o provedení práce. Už od 1.10.2023 mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nárok na proplacení příplatků za práci v den pracovního klidu a práci ve svátek.

Hranice 10 000 Kč, od které se z dohod odvádí sociální a zdravotní pojištění zůstává pro rok 2024 stejná, ale je třeba mít na paměti, že případný příplatek zvyšuje hrubou mzdu a je možné, že jeho proplacením tuto hranici překročíte.

A jak to bude v roce 2024 s odvodem pojištění u DPP? 1.7.2024 by mělo vstoupit v platnost následující:

Pojištění se bude hradit v případě, že příjem z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele překročí částku 10 500 Kč za měsíc nebo v součtu u více zaměstnavatelů překročí částku 17 500 Kč za jeden měsíc.

Nově budete zasílat České správě sociálního zabezpečení každý měsíc přehled o všech zaměstnancích, kteří u vás pracují na základě dohody o provedení práce. Přehled bude obsahovat identifikaci zaměstnance (jméno, rodné číslo..) a jeho hrubou měsíční mzdu.

Pokud váš zaměstnanec překročí 10 500 Kč v souhrnu za všechny DPP, které s ním máte uzavřené, odvedete platby na sociální a zdravotní zabezpečení tak, jak jste doposud zvyklí.

Pokud váš zaměstnanec překročí hranici 17 500 Kč u více zaměstnavatelů, dostanete informaci od České správy sociálního zabezpečení. V takovém případě budete odvádět jen část pojištění za vás jako zaměstnavatele (tj. procenta z hrubé mzdy, která zvyšují vaše náklady). Odvody za sebe (tj. pojištění, které snižuje hrubou mzdu zaměstnance), bude ČSSZ požadovat po samotném zaměstnanci zpětně.

Zaměstnavatelům vzniká nová oznamovací povinnost informovat zaměstnance, se kterým má uzavřenou DPP, o tom, že při překročení zákonných limitů bude odvádět pojištění. Za porušení této povinnosti mohou být uděleny sankce.

Jak to bude s odvody na zdravotní pojištění, zatím není uvedeno. Vláda na ně při novele zapomněla. Ale dá se očekávat, že postup bude obdobný jako v případě ČSSZ.

 

2. oblast změn: dovolená

Další velkou změnou je dovolená. Od 1.1.2024 bude mít zaměstnanec pracující na základě DPP nárok na dovolenou v délce 4 týdnů za rok, pokud pracovní poměr na DPP trvá u jednoho zaměstnavatele v daném kalendářním roce nepřetržitě alespoň 4 týdny (tj. 28 dní) a zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin.

 

3. oblast změn: home office

Změny jsou také v případě home office. Na práci na home office je třeba mít sjednánu se zaměstnancem písemnou dohodu. Její výpovědní lhůta je 15 dní. Za nedodržení písemné formy hrozí pokuta až 300 000 Kč.

Za každou odpravovanou hodinu na home office náleží zaměstnanci paušální náhrada dle sazebníku MPSV nebo skutečně vynaložené náklady, které zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce na dálku vznikly. Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou písemně sjednat, že tyto náhrady zaměstnanci nepřísluší.

 

4. oblast změn: oznamovací povinnosti

Novela přináší také řadu oznamovacích povinností:

  • údaj o době trvání a podmínkách zkušební doby;
  • postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru;
  • údaj o stanovené týdenní pracovní době;
  • údaj o způsobu rozvržení pracovní doby;
  • při nástupu do práce musí být zaměstnanec písemně seznámen s pracovním řádem;

a řada dalších. Při jejichž nesplnění může být uložena sankce až 200 000 Kč.

 

Nepodceňte přípravu

Novela je obsáhlá. Doporučujeme proto spojit se s vašimi právníky, se kterými řešíte věci v oblasti pracovního práva, a ve spolupráci s nimi se s novelou seznámit a připravit si příslušné dokumenty.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *