Konsolidační balíček aneb velké novinky a změny v oblasti daní a odvodů

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 22. 11. 2023
0

V říjnu 2023 poslanecká sněmovna schválila a 22.11. odsouhlasil prezident republiky konsolidační balíček, který zvýší odvody osobám samostatně výdělečně činným a všem poplatníkům daně. Změny se budou týkat daně z nemovitostí, DPH, daní z příjmů. Nyní vám nabízíme přehled některých nejvýznamnějších změn.

 

Od roku 2024 se firmám zvýší daň z příjmu právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %

Změna sazby z příjmu právnických osob se zvýší pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona. Pokud tedy právnická osoba má hospodářský rok započatý před 1.1.2024, bude pro toto období platit ještě sazba 19 %.

 

Sazba daně z příjmu fyzických osob

V současné době platí dvě sazby daně z příjmu fyzických osob, a to 15 a 23 %. Vyšší sazba daně se platí v případě, že příjmy ročně přesahují 48násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2024 se hranice snižuje na 36násobek.

Průměrná mzda má od 1.1.2024 činit 43 967 Kč. 48násobek je tedy 2 110 416 Kč. Snížení této hranice na 36násobek znamená, že se jedná už pouze o částku 1 582 812 Kč, tedy pro představu měsíční mzdu ve výši 131 901 Kč. Nad tuto částku bude tedy sazba daně z příjmu 23 %.

Nemění se nijak rozsah příjmů, které se do stanovené hranice započítávají. Kromě příjmů ze závislé a samostatné činnosti se započítávají také příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy.

 

Daň z přidané hodnoty také zaznamenává změny

Od 1.1.2024 jsou v návrhu tři sazby DPH:

  • 0 % pro knihy, a to včetně elektronických.
  • Snížené sazby DPH 10 a 15 % se sloučí do jedné ve výši 12 %.
  • Zůstane základní sazba DPH ve výši 21 %.

Snížená sazba DPH bude platit pro potraviny kromě nápojů, pitnou vodu, zdravotnické prostředky, léky, vodné, veřejnou dopravu, kulturu, sport, ubytování, stravovací služby kromě nápojů, noviny a časopisy atd.

Základní sazba bude nově platit mj. pro nápoje včetně nealkoholických a točeného piva, květiny, palivové dříví, odvoz odpadu, kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců či úklidové práce v domácnostech, opravy obuvi, kožených výrobků a kol.

 

Růst daně z nemovitých věcí

Vzroste i daň z nemovitých věcí v průměru o 1,8násobek a celý její výtěžek bude plynout i nadále obcím. U zemědělských pozemků bude v pravomoci obce jejich osvobození. Od roku 2025 se plánuje na daň z nemovitých věcí zavedení inflačního koeficientu, který by automaticky navyšoval daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí kalendářní rok.

 

Zvýšení tzv. daní z neřestí

Spotřební daň z alkoholu, tabáku a daň z hazardních her bude zvýšena.

 

Změny u zaměstnanců

U nepeněžních benefitů zaměstnanců (kultura, sport, cestování, zboží a služby léčebného charakteru, vzdělávání, rekreace, knihy…) je namísto původně zamýšleného úplného zrušení osvobození, zavedena limitace ve výši poloviny průměrné mzdy (v roce 2024 půjde o limit 21 984 Kč ročně na jednoho zaměstnance). Do tohoto limitu se za stanovených podmínek nebudou započítávat sportovní nebo kulturní akce pořádané zaměstnavatelem. Zároveň se zcela ruší osvobození u darů a sociální výpomoci zaměstnancům.

Výdaje na nepeněžní plnění budou na straně zaměstnavatele daňově uznatelný náklad, pokud přesáhnou hodnotu poloviny průměrné mzdy a nárok na jejich poskytnutí bude upraven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise nebo v jiné smlouvě.

U stravování zaměstnanců bez ohledu na formu (stravenky, závodní stravování, peněžitý příspěvek na stravné) bude limitace osvobozeného příjmu zaměstnance ve výši 70 % horní hranice stravného platného pro pracovní cestu trvající 5–12 hodin (aktuálně jde o částku cca 107 Kč). Limit se nebude vztahovat na drobné pohoštění na pracovišti či stravování ve formě pracovní snídaně, obědu či večeře.

 

Změny v odpočtech od základu daně

Ruší se některé odpočty od základu daně (odpočet na členství v odborech, odpočet na odborné zkoušky) a daňové slevy na studenta a školkovné. Slevu na vyživovaného manžela/manželku bude možné uplatnit pouze při péči o dítě do 3 let věku. Možnost odečíst si hodnotu bezúplatných plnění až do výše 30 % základu daně se prodlužuje i pro rok 2023 (fyzické osoby) a pro zdaňovací období skončená od 1.7.2022-29.2.2024 (právnické osoby).

 

Nemocenské pojištění

Nově budou nemocenské pojištění platit i zaměstnanci ve výši 0,6 %. Doposud platil toto pojištění pouze zaměstnavatel. Znamená to tedy, že zaměstnanec bude oproti 6,5% odvodu sociálního pojištění ze svého měsíčního platu (vyměřovacího základu hrubé mzdy) platit 7,1 %.

 

Změny u OSVČ

Ke změnám dochází i u OSVČ. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude činit od roku 2024 nejméně 55 % daňového základu. Bude se také zvyšovat minimální vyměřovací základ pro OSVČ, a to až do roku 2026, s tím, že se bude odvíjet od průměrné mzdy. Sazba pojistného u OSVČ účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

 

Změny u DPP

Velkou změnu čekají dohody o provedení práce, a to s odloženou účinností od 1. července 2024. Nově budou zavedeny dva limity, při jejichž překročení je nutno z daného přijmu platit sociální a zdravotní pojištění, a to 25 % průměrné mzdy na jednu dohodu a 40 % průměrné mzdy na příjmy ze všech dohod v daném měsíci. Uplatnění srážkové daně u těchto dohod bude navázáno na účast zaměstnance na nemocenském pojištění.

 

Danění obchodů s cennými papíry a podíly

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů v obchodních společnostech se u fyzických osob uplatní maximálně do limitu příjmu 40 milionů Kč za zdaňovací období, bez ohledu na délku držby. Účinnost tohoto ustanovení je posunuta na 1. ledna 2025 (včetně související možnosti přecenit nabývací hodnotu podílů a cenných papírů k datu prodeje či nejpozději ke konci roku 2024).

 

Další daňové a účetní změny

Od 1.1.2024 bude nově zavedena možnost vylučovat ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly, tedy kurzové rozdíly z přecenění neuhrazených pohledávek a závazků k rozvahovému dni. Tento režim bude dobrovolný a uplatní se v případě, že poplatník podá svému správci daně příslušné oznámení do 3 měsíců od začátku rozhodného zdaňovacího období, které po této lhůtě již nelze vzít zpět.

Také novela zákona o účetnictví zavádí s účinností od 1. ledna 2024 možnost vést účetnictví v jiné než české měně, konkrétně v eurech, amerických dolarech či britských librách, pokud se bude jednat o tzv. funkční měnu, tedy měnu primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí.

Novela zákona o účetnictví obsahuje i další změny, jako výpočet čistého obratu, či povinnosti plynoucí z implementace evropských směrnic, konkrétně povinnost připravovat a zveřejňovat zprávu o udržitelnosti a zprávu o daních z příjmů.

U osobních automobilů (kat. M1) se zavádí limit 2 miliony Kč pro uplatnění daňových odpisů i nákladů při finančním leasingu. Obdobně je u osobních vozidel zaveden limit pro uplatnění nároku na odpočet DPH ve výši 420 tisíc Kč, tedy 21 % z limitní částky 2 miliony Kč.

Poskytnutí tichého vína jako tradičního reklamního předmětu již nebude považováno za daňově účinný náklad, tiché víno jako reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč už nebude daňově uznatelný náklad.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *