Novinky a změny v oblasti daní

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 10. 8. 2023
0

Máme za sebou náročné období zpracování daňových přiznání a placení daní za rok 2022.

Zaznamenali jsme mnoho legislativních změn. Ačkoli jsme vás o nich průběžně informovali, považujeme za užitečné ty nejdůležitější z nich přehledně shrnout a připomenout. Tam, kde to bylo vhodné, uvádíme, na co si dát pozor.

Silniční daň

V roce 2022 prudce rostly ceny pohonných hmot. Vláda reagovala zrušením záloh na silniční daň, které se neplatí se zpětnou účinností od 1. 1. 2022, a následně úplným zrušením daně pro vozidla s hmotností do 12 tun.

Tím byla provozovatelům vozidel do 12 tun zrušena také povinnost se k dani registrovat. Těm, kteří byli registrováni z minulosti, registrace zanikla ze zákona dnem 1. 1. 2022, nebylo třeba o nic žádat. Naopak o vrácení uhrazených záloh bylo třeba požádat FÚ písemně.

Předmětem daně zůstala silniční vozidla s hmotností nad 12 tun, daň se však významně snížila. Je splatná jednou částkou, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do 31. 1. daného roku.

Plátcem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v technickém průkazu a provozuje vozidlo na území ČR za účelem zajištění příjmů.

V daňovém přiznání budou uvedena pouze vozidla, která podléhají dani, tedy vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. A to i vozidla, jimž díky slevě na dani nebo uplatnění osvobození vychází daň nulová.
Připomínáme, že pokud poplatník uplatňuje slevu, má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji o překladišti.

Příklad: Pokud byste vlastnili jedno vozidlo s hmotností nad 12 tun a čtyři další vozidla s hmotností do 12 tun, stáváte se poplatníkem daně silniční, ale v daňovém přiznání uvedete pouze zdanitelné vozidlo, tedy to s hmotností nad 12 tun.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání se podává k 31. 1. na rok 2023, tedy dopředu, podle údajů platných k 1. 1. 2023.

Pokud jste v roce 2022 nabyli pozemek, dům nebo byt, měli jste povinnost podat daňové přiznání, stejně tak v případě provedení přístavby, nadstavby nebo likvidace části nemovitosti, a to v případě, kdy provedené změny vedly ke změně výměry pozemku nebo druhu stavby, zvýšení podlaží a podobně.

Katastrální úřady průběžně provádějí revize skutečného stavu nemovitostí a výměry pozemku ve srovnání s údaji evidovanými v katastru. Mnoho majitelů nemovitostí totiž neplní oznamovací povinnost, a vzhledem k tomu nejsou údaje v katastru aktuální. Na základě této revize vám může vzniknout povinnost podat daňové přiznání, zejména pokud došlo ke změně výměry pozemku nebo druhu pozemku. Tak na to pamatujte.

Daňové přiznání se nepodává, pokud se skutečnosti pro stanovení daně nezměnily. Důvodem pro podání přiznání není ani změna koeficientu. Finanční úřad změnu zohlední sám a pošle vám informaci o výši daně, kterou je třeba v daném roce uhradit.

V souvislosti s nemovitostmi nezapomeňte na oznamovací povinnost vůči FÚ u osvobozených příjmů, což je zejména nabytí děděním nebo darováním. Povinnost vám vzniká, když takový příjem přesáhne částku 5 milionů Kč. Pokud byste měli v průběhu roku více osvobozených příjmů, nesčítají se, tudíž oznámíte jen ty, které přesáhnou uvedenou částku.

Kromě dědění nebo darování je třeba oznámit i další osvobozená plnění, pokud přesáhnou uvedenou částku, jako je příjem z prodeje nemovitosti při splnění časové lhůty, plnění pojišťovnou, které plyne z pojištění majetku nebo osob, příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci při splnění časového testu, příjem z prodeje cenných papírů, je-li osvobozen, a jiná.

Existuje jedna výjimka, kdy nemusíte osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznamovat. Je to v případě příjmu z prodeje nemovitých věcí na základě kupní smlouvy, která se spolu s informací o změně vkládá do katastru nemovitostí.

Podrobné informace o povinnosti oznámit osvobozené příjmy najdete na stránkách finanční správy v sekci Daně – Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou značné. Za pozdě podané oznámení je to 0,1 % z osvobozeného příjmu, 10 % pokud vás finanční úřad vyzve. Lhůta pro podání oznámení je stejná jako lhůta pro podání daňového přiznání za aktuální rok.

Nová výše obratu DPH

Významnou změnou bylo od 1. 1. 2023 zvýšení obratu zakládajícího povinnou registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony korun.

Stále se nás dost klientů ptá, za jaké období se obrat počítá. Je to za 12 bezprostředně po sobě jdoucích předcházejících měsíců. Není to tedy za kalendářní rok, ale například v březnu 2023 testujeme obrat za období od dubna 2022 do března 2023.

Do obratu se počítají plnění (dodání zboží nebo služby) poskytnutá na území České republiky, tedy tuzemská plnění. Do obratu se nezahrnuje prodej majetku ani zaplacené zálohy.

Také se setkáváme s dotazem, zda je výhodnější být plátcem DPH, nebo ne. To záleží zejména na tom, komu poskytuji službu či prodávám zboží, tedy zda obchoduji s plátci DPH, nebo dodávám konečným uživatelům, neplátcům (například občanům). A pak také na tom, jak vysoké mám vstupy, kolik DPH se mi vrátí z vlastních nákupů.

Pokud kupříkladu poskytuji služby s vysokým podílem vlastní práce (kosmetika, pedikúra), které dodávám občanům, tedy neplátcům, je výhodnější nebýt plátcem DPH, protože příslušná sazba DPH navyšuje cenu služby a ta se zákazníkům zbytečně prodražuje.

Naopak pokud jsou moji dodavatelé a odběratelé většinou plátci, je výhodou být plátcem také, protože DPH z nákupů se mi vrátí a díky tomu mohu odběratelům poskytnout nižší cenu, když marži počítám z ceny bez DPH.

Být plátcem je rovněž výhodnější, pokud výdaje převýší příjmy nebo je-li sazba DPH za nákupy od dodavatelů vyšší než sazba při prodeji zákazníkovi.

Problematika DPH je jednou z nejkomplikovanějších oblastí, při samotném rozhodování doporučujeme poradit se s oborníkem.

Definitivní zrušení EET

Od 1. 1. 2023 už není funkční systém EET. Právní úprava, která vešla v platnost v prosinci 2022, s dalším provozováním systému nepočítá, a to ani pro podnikatele, kteří by se chtěli evidovat dobrovolně. Tržby zaslané v roce 2023 již nejsou na straně Finanční správy evidovány.

Datové schránky

V roce 2023 se rozšířil okruh osob, které musí ke komunikaci s Finanční správou používat výhradně datové schránky. Ze zákona byly automaticky zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám, typicky OSVČ.

Původní legislativní záměr počítal se zřízením datových schránek i fyzickým osobám nepodnikajícím, nakonec ale nebyl realizován.

Důležitá informace v této souvislosti je, že přidělení datové schránky zakládá subjektu povinnost činit veškerá podání výhradně elektronickou formou, tedy prostřednictvím datové schránky nebo jinou formou elektronické komunikace na dálku, dostupnou na portále Finanční správy „Moje daně“.

Nedodržení tohoto postupu může být pokutováno (v praxi jsme se již setkali s tím, že podnikatel, který měl aktivní datovou schránku, učinil podání v papírové podobě a následně mu byla vyměřena pokuta 2 500 Kč), případně může být podání označeno jako neúčinné.

Zprávy v datové schránce jsou k dispozici 90 dní, pak se automaticky mažou. Lze však sjednat placenou službu Datový trezor, kde se budou zprávy ukládat.

Komunikace s orgány státní správy je bezplatná, naopak zpoplatněna je komunikace s komerčními subjekty.

Změna také nastala v případě doručení fikcí. Dokument odeslaný orgánem veřejné moci se považuje za automaticky doručený uplynutím deseti dnů od jeho doručení do datové schránky. Od 1. 1. 2023 prošla senátem změna, která stanoví, že do této lhůty se nezapočítávají soboty, neděle a státní svátky.

Kontrolní hlášení

V roce 2023 došlo ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro fyzické osoby, pro právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH, a pro společnosti s ručením omezeným, které mají jednoho společníka, jímž je fyzická osoba.

Připomeňme si výši sankcí za porušení povinnosti podat kontrolní hlášení DPH, přičemž výše uvedené subjekty by v případě vyměření pokuty hradily jednu polovinu:

  • 1 000 Kč za pozdní podání KH,
  • 10 000 Kč za podání na základě výzvy správce daně,
  • 30 000 Kč, pokud plátce KH nepodá ani na základě výzvy,
  • 50 000 Kč, pokud plátce KH nepodá ani v náhradní lhůtě.

V platnost vstoupil i takzvaný liberační zákon, který stanoví, že pokud by v průběhu jednoho roku došlo k porušení povinnosti podat KH, bude první pokuta ve výši 1 000 Kč a první pokuta ve výši 10 000 Kč automaticky odpuštěna. Není třeba o nic žádat.

Velmi vítanou změnou je prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu FÚ týkající se informací v zaslaném KH. Z původních pěti dní se lhůta prodlužuje na 17 kalendářních dní.

Změny v paušální dani

Od 1. 1. 2023 došlo k významné změně v paušální dani. Nově byla stanovena 3 pásma paušálního režimu v závislosti na výši a charakteru příjmů poplatníka. Podmínky včetně příkladů jednotlivých pásem jsou uvedeny na stránkách Finanční správy v sekci Daně – Daň z příjmů – Paušální daň.

Výhodou uplatnění paušální daně je jediná platba, jíž vyřešíte odvody sociálního a zdravotního pojištění a platbu daně z příjmů fyzických osob. Poplatník též nepodává daňové přiznání. V paušální dani je zahrnuta minimální platba na důchodové pojištění navýšená o 15 %. Protože si většina podnikatelů platí jen nezbytné minimum, bude důchod u poplatníků využívajících paušální daň o něco málo vyšší.

Nevýhodou může být, že nelze uplatnit žádné slevy, například daňové zvýhodnění na děti nebo daňový bonus, úroky z úvěrů, životní nebo penzijní pojištění a podobně. Rovněž nelze rozdělovat příjmy na jiného poplatníka.

Nepleťte si paušální daň a paušální výdaje.

Institut paušální daně je speciální typ daně, který při splnění zákonných podmínek umožňuje podnikatelům dobrovolně odvádět do státního rozpočtu jedinou měsíční částkou povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Paušální výdaje jsou fiktivní výdaje, které si může podnikající fyzická osoba uplatnit jako procentuální výdaj z příjmů. Tímto výdajem může být 30 až 80 % z příjmů podnikatele. Procenta jsou stanovena zákonem podle druhu činnosti. Paušální výdaje využívají podnikatelé, jejichž reálné výdaje jsou nízké.

Mimořádné odpisy

Opětovně byly zavedeny mimořádné odpisy pro majetek zařazený do 1. a 2. odpisové skupiny a pořízený do 31. 12. 2023. Je důležité mít na paměti, že poplatník musí být prvním odepisovatelem, pozor tedy na koupi vozidel z předváděcích akcí, a že mimořádné odpisy nelze přerušit ani snížit jejich hodnotu.

Pokud by na majetku, u něhož byly uplatněny mimořádné odpisy, bylo provedeno technické zhodnocení, hodnota majetku se tím nezvýší. Technické zhodnocení bude odepisováno samostatně.

Změna výše limitu zdanitelných příjmů

Limit pro příjmy, který zakládá povinnost podat daňové přiznání, se v roce 2023 zvyšuje z původních 15 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud tedy příjem nepodnikající osoby nepřesáhne tuto hranici, není třeba podávat daňové přiznání.

Také pro poplatníky, kteří mají příjem ze zaměstnání a současně i příjem z podnikání nebo jiné příjmy, se limit, kdy je třeba podávat daňové přiznání, zvyšuje z 6 000 Kč na 20 000 Kč. Pokud tedy příjmy poplatníka v roce 2023 v souhrnu nepřesáhnou tuto hranici, není třeba daňové přiznání podávat.

Novinky a změny legislativy pro vás sledujeme a jako vždy vás o nich budeme s předstihem informovat. Nyní čekáme na novelu zákona o účetnictví, a především na novelu zákoníku práce. Obě novely by měly vstoupit v platnost 1. 1. 2024.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *