Začátek roku pohledem účetnictví a inventarizace

RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 6. 1. 2024
0

Máme tady nový rok 2024. Přejeme vám všem pevné zdraví, mnoho štěstí a samozřejmě také pracovní úspěch a ať nás provází celým tímto rokem.

Na začátku nového roku nás v účetnictví čeká uzavírání toho minulého.

Nenechávejte dodání dokladů za loňský rok a prosinec na poslední chvíli. Bude se uzavírat poslední měsíc a doklady je možné u plátců DPH nárokovat za celý rok ještě v tomto přiznání k DPH.

Můžete namítnout, že DPH si lze nárokovat po dobu tří let. To je pravda, ale náklad už není v řádném roce, musí se účtovat pomocí dohadných položek a účetním to přinese práci navíc.

S uzavíráním roku nás čekají inventury a inventarizace. Jsou nedílnou a důležitou součástí účetní závěrky. Povinnost inventarizovat je přímo daná Zákonem o účetnictví. Zjišťuje věcnou správnost, tedy skutečný stav aktiv a pasiv (majetku a závazků) a také zjišťuje správné ocenění majetku. Samotná inventura je součástí inventarizace a představuje fyzické a dokladové zjištění skutečných stavů. Fyzické inventury se používají tam, kde lze majetek vizuálně ověřit, například hmotný majetek, zboží na skladě, ceniny, pokladní hotovost. Dokladové inventury se použijí u závazků a takového majetku, u něhož nelze vizuálně zjistit jeho skutečný stav. Inventura tedy probíhá zjišťováním skutečností v účetních knihách.

Inventury mají pravidlo, že je můžeme zahájit v období nejdříve čtyři měsíce před a ukončit nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni. Většinou je rozvahovým dnem 31.12. daného roku.

Doporučujeme však inventury dělat co nejblíže datu rozvahového dne, protože za období, které mu předchází nebo je po něm, dochází u stavu majetku ke změnám a tyto změny je následně nutné doložit a uchovat v rámci účetní závěrky.

Inventury není třeba dělat všechny v jeden den. U větších společností je můžete rozdělit na více dnů například dle skladů, poboček…

Na závěr se v účetnictví proúčtují případné inventarizační rozdíly, a to manka nebo přebytky.

Provedení inventarizace jsou firmy a podnikatelé povinni prokázat až po dobu pěti let po jejich provedení. Doporučujeme mít vnitropodnikovou směrnici, která stanoví postup a organizační zajištění všech inventur.

Přejeme vám klidný vstup do inventur, inventarizací, uzávěrek. Věříme, že při průběžném vedení účetnictví jsou tyto úkony pouze kontrolní činnosti.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *